Προσφέρει στον μαθητή μια εισαγωγή σε όλες τις βασικές πτυχές της επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες που συνδέονται με την κοινωνική επιχείρηση.

Οι μαθητές θα αναπτύξουν μια βασική κατανόηση των επιλογών συλλογής κεφαλαίων και θα προσδιορίσουν ποια διαδρομή θα ήταν καταλληλότερη για τις ιδέες εκκίνησης των επιχειρήσεων.

Αυτή η ενότητα θα καθοδηγήσει τους μαθητές στην έννοια του κοινωνικού αντίκτυπου ή αλλαγής, θα τους εξοικειώσει με τις δυσκολίες και τις ανάγκες μέτρησης των επιπτώσεων και θα τους προσφέρει διαφορετικές προσεγγίσεις για να μπορούν να τις αναφέρουν και να τις αναλύσουν.

Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κατά την ανάπτυξη ιδεών για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Οι μαθητές αναμένεται να γνωρίσουν τις διαδρομές ανάπτυξης και να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων θα είναι βιώσιμες μετά από οποιαδήποτε αρχική χρηματοδότηση.

Οι σπουδαστές θα διερευνήσουν πώς να οργανώσουν την εκκίνηση μιας επιχείρησης, τον ρόλο του αποτελεσματικού προγραμματισμού, των πόρων και διαδικασιών για την επίτευξη των αρχικών επιχειρηματικών στόχων.

Get your SETTLELab certificate by passing final test!